Cách Đọc Ngày Tiếng Anh Chuẩn Nhất, Cách Viết Thứ, Ngày, Tháng, Năm Trong Tiếng Anh

-

Ngày mon năm trong giờ Anh là trong những nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để hoàn toàn có thể giao tiếp hiệu quả bởi đó là chủ đề bọn họ sử dụng hàng ngày. Vậy chúng ta đã ráng được bí quyết đọc ngày tháng trong giờ Anh chuẩn xác nhất chưa? Trong nội dung bài viết sau đây, Langmaster để giúp bạn hệ thống lại những kiến thức và kỹ năng liên quan liêu tới cách phát âm ngày mon năm trong tiếng Anh. Cùng ban đầu ngay nhé!

I. Biện pháp đọc tháng ngày trong giờ Anh chuẩn nhất

1. Giải pháp đọc vật dụng trong tuần bởi tiếng Anh

Cách đọc trang bị trong tuần bằng tiếng Anh cụ thể như sau: 

Thứ

Các vật dụng trong giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Anh - Anh

Anh Mỹ

Hai

Monday (MON)

/ˈmʌn.deɪ/

/ˈmʌn.deɪ/

Ba

Tuesday (TUE) 

/ˈtʃuːz.deɪ/

/ˈtuːz.deɪ/

Wednesday (WED) 

/ˈwenz.deɪ/

/ˈwenz.deɪ/

Năm

Thursday (THU)

/ˈθɜːz.deɪ/

/ˈθɝːz.deɪ/

Sáu

Friday (FRI) 

/ˈfraɪ.deɪ/

/ˈfraɪ.deɪ/

Bảy

Saturday (SAT)

/ˈsæt.ə.deɪ/

/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

Chủ nhật

Sunday (SUN)

/ˈsʌn.deɪ/

/ˈsʌn.deɪ/

2. Bí quyết đọc các ngày vào thời điểm tháng bằng giờ đồng hồ anh

Cách phát âm ngày hồi tháng bằng giờ Anh ví dụ như sau: 

Ngày

Các ngày trong giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Anh - Anh

Anh Mỹ

1

1st – First

/ˈfɜːst/

/ˈfɝːst/

2

2nd – Second

/ˈsek.ənd/

/ˈsek.ənd/

3

3rd – Third

/θɜːd/

/θɝːd/

4

4th – Fourth

/fɔːθ/

/fɔːrθ/

5

5th – Fifth

/fɪfθ/

/fɪfθ/

6

6th – Sixth

/sɪksθ/

/sɪksθ/

7

7th – Seventh

/ˈsev.ənθ/

/ˈsev.ənθ/

8

8th – Eighth

/eɪtθ/

/eɪtθ/

9

9th – Ninth

/naɪnθ/

/naɪnθ/

10

10th – Tenth

/tenθ/

/tenθ/

11

11th – Eleventh 

/ɪˈlev.ənθ/

/əˈlev.ənθ/

12

12th – Twelfth

/twelfθ/

/twelfθ/

13

13th – Thirteenth

/θɜːˈtiːnθ/

/θɝːˈtiːnθ/

14

14th – Fourteenth

/ˌfɔːˈtiːnθ/

/ˌfɔːrˈtiːnθ/

15

15th – Fifteenth

/ˌfɪfˈtiːnθ/

/ˌfɪfˈtiːnθ/

16

16th – Sixteenth

/ˌsɪkˈstiːnθ/

/ˌsɪkˈstiːnθ/

17

17th – Seventeenth

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

/ˌsev.ənˈtiːnθ/

18

18th – Eighteenth

/ˌeɪˈtiːnθ/

/ˌeɪˈtiːnθ/

19

19th – Nineteenth

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

/ˌnaɪnˈtiːnθ/

20

20th – Twentieth

/ˈtwen.ti.əθ/

/ˈtwen.ti.əθ/

21

21st – Twenty first

/ˌtwen.tiˈfɜːst/

/ˌtwen.tiˈfɜːst/

22

22nd – Twenty second

/ˌtwen.ti ˈsek.ənd/

/ˌtwen.ti ˈsek.ənd/

23

23rd – Twenty third

/ˌtwen.ti θɜːd/

/ˌtwen.ti θɜːd/

24

24th – Twenty fourth

/ˌtwen.ti fɔːθ/

/ˌtwen.ti fɔːθ/

25

25th – Twenty fifth 

/ˌtwen.ti fɪfθ/

/ˌtwen.ti fɪfθ/

26

26th – Twenty sixth

/ˌtwen.ti sɪksθ/

/ˌtwen.ti sɪksθ/ 

27

27th – Twenty seventh

/ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/

/ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/

28

28th – Twenty eighth

/ˌtwen.ti eɪtθ/

/ˌtwen.ti eɪtθ/

29

29th – Twenty ninth

/ˌtwen.ti naɪnθ/

/ˌtwen.ti naɪnθ/

30

30th – Thirtieth

/ˈθɜː.ti.əθ/

/ˈθɜː.ti.əθ/

31

31st – Thirty first 

/ˈθɜː.ti.əθ/

/ˈθɜːti fɜːst/

3. Bí quyết đọc tháng trong thời hạn bằng giờ đồng hồ Anh

Cách gọi tháng những năm bằng giờ Anh rõ ràng như sau: 

Tháng

Các tháng trong tiếng Anh

Phiên âm

Anh - Anh

Anh Mỹ

1

January (JAN)

/ˈdʒæn.ju.ə.ri/

/ˈdʒæn.ju.er.i/

2

February (FEB)

/ˈfeb.ru.ər.i/

/ˈfeb.ruː.er.i/

3

March (MAR) 

/mɑːtʃ/

/mɑːrtʃ/

4

April (APR)

/ˈeɪ.prəl/

/ˈeɪ.prəl/

5

May (MAY)

/meɪ/

/meɪ/

6

June (JUNE)

/dʒuːn/

/dʒuːn/

7

July (JUL)

/dʒuˈlaɪ/

/dʒʊˈlaɪ/

8

August (AUG)

/ˈɔː.ɡəst/

/ˈɑː.ɡəst/

9

September (SEP/SEPT)

/sepˈtem.bər/

/sepˈtem.bɚ/

10

October (OCT)

/ɒkˈtəʊ.bər/

/ɑːkˈtoʊ.bɚ/

11

November (NOV) 

/nəʊˈvem.bər//nəˈvem.bər/

/noʊˈvem.bɚ/

12

December (DEC) 

/dɪˈsem.bər/

/dɪˈsem.bɚ/

4. Giải pháp đọc những năm bởi tiếng Anh

4.1. Năm bao gồm một hoặc nhì chữ số

Khi đọc những năm tất cả một hoặc nhì chữ số, ta sẽ biện pháp đọc các năm này hệt như khi đọc các số trong giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, những số tự 0 mang lại 13 và nhất là số 15 sẽ không còn tuân theo một phép tắc nào. Cách đọc rõ ràng cho những số này đã như sau: 

0: zero /ˈzɪərəʊ/1: one /wʌn/2: two /tuː/3: three /θriː/4: four /fɔ:/5: five /faɪv/6: six /sɪks/7: seven /ˈsɛvn/8: eight /eɪt/9: nine /naɪn/10: ten /tɛn/11: eleven /ɪˈlɛvn/12: twelve /twɛlv/13: thirteen /θɜːˈtiːn/15: fifteen /fɪfˈtiːn/

Đối với những số sót lại từ 14 cho 19, các số đó lại được cấu tạo và rất có thể đọc theo nguyên tắc thêm “teen” vào tức thì phía sau những chữ số trường đoản cú 4 cho 9, cụ thể như sau: 

14: fourteen /fɔːˈtiːn/16: sixteen /sɪksˈtiːn/17: seventeen /sɛvnˈtiːn/18: eighteen /eɪˈtiːn/19: nineteen /naɪnˈtiːn/

Trong khi đó, các năm tính từ thời điểm năm 20 trở đi cũng tuân theo một quy khí cụ riêng, sẽ là trừ các năm tròn chục trừ 20, 30, 40 cùng 50 gồm cách viết riêng thì những năm còn lại sẽ được viết theo công thức là: chữ số đếm hàng chục + “ty”. Rõ ràng như sau: 

20: twenty /ˈtwɛnti/30: thirty /ˈθɜːti/40: forty /ˈfɔːti/50: fifty /ˈfɪfti/60: sixty /ˈsɪksti/70: seventy /ˈsɛvnti/80: eighty /ˈeɪti/90: ninety /ˈnaɪnti/

Cuối cùng, những năm gồm hai chữ số còn sót lại từ 21 mang lại 99 sẽ được đọc theo công thức: số năm tròn chục + số đếm hàng đơn vị (từ 1-9). Ví dụ: năm 33 (thirty-three), năm 69 (sixty-nine) tuyệt năm 77 (seventy-seven).

Bạn đang xem: Cách đọc ngày tiếng anh

4.2. Năm có ba chữ số

Đối với những năm có tía chữ số, bạn cũng có thể lựa chọn 1 trong hai cách đọc như sau:

Cách 1: Đọc số thời gian như số bao gồm 3 chữ số trong giờ Anh bình thường.

Ví dụ: Năm 498 được phát âm là four hundred & ninety eight.

Cách 2: Đọc số năm bằng cách đọc một chữ số đầu tiên, kế tiếp tiếp tục gọi phần số gồm hai chữ số phía sau.

Ví dụ: Năm 498 được hiểu là four ninety eight.

4.3. Năm gồm bốn chữ số

Đối với các năm bao gồm bốn chữ số, biện pháp đọc tín đồ ta hay được dùng là phân chia năm đó ra thành hai số nguyên tất cả hai chữ số cùng lần lượt đọc từng số nguyên ấy.

Ví dụ: Năm 1872 sẽ được đọc là eighteen seventy two; năm 1330 được hiểu là thirteen thirty.

Lưu ý: 

Đối với trong năm có 4 chữ số mà trong số ấy có 3 chữ số cuối hầu như là số 0 thì ta vẫn đọc theo quy tắc: số trước tiên + thousand. Ví dụ: năm 2000 được đọc thành two thousand, năm 3000 là three thousand.Đối với trong thời điểm có 4 chữ số mà trong các số ấy có 2 chữ số trọng điểm là số 0 thì ta đang đọc theo quy tắc: “số nguyên gồm hai chữ số đầu tiên + oh+ số cuối" hoặc “số đầu tiên + thousand + (and) + chữ số cuối”.Ví dụ: Năm 1008 đọc thành ten oh eight hoặc ten thousand (and) eight.

4.4. Năm trước và sau công nguyên

Đối cùng với các năm trước và sau công nguyên, về cơ bản, chúng ta sẽ phát âm y như lúc đọc các năm thông thường. 

Tuy nhiên:

Khi năm buộc phải đọc là năm trước công nguyên, ta sẽ đề nghị thêm “BC” /biː siː/ vào sau số thời gian đó.Ví dụ: Năm 877 trước công nguyên vẫn đọc là eight seventy seven BC.Khi năm cần đọc là năm tiếp theo công nguyên, ta sẽ đề nghị thêm “AD" /æd/ vào sau số năm đó.Ví dụ: Năm 398 sau công nguyên thì được phát âm là three ninety eight AD.4.5. Cách đọc năm từ năm 2000 trở đi

Đối với những năm tự 2000 trở đi, ta có thể đọc theo một trong các hai phương pháp nhau sau:

Cách 1: Two thousand + (and) + số nguyên

Ví dụ: Năm 2023 được gọi thành two thousand & twenty three, năm 2003 được phát âm thành two thousand và three

Cách 2: Twenty + (and) + số nguyên hai bao gồm hai chữ số

Ví dụ: Năm 2023 được phát âm thành twenty & twenty three, năm 1010 hiểu thành ten ten

II. Giải pháp đọc vật dụng ngày tháng trong giờ Anh thiết yếu xác

1. Theo anh – Anh

Theo văn phong Anh-Anh, ngày luôn luôn đứng trước tháng với năm theo kết cấu (dd/mm/yyyy).

Cách đọc: the + ngày + (of) + tháng (,) năm

Trong đó, mạo tự “the” luôn được đứng trước thời gian ngày và giới từ bỏ ”of” rất có thể được lược bỏ. Chẳng hạn, ngày 11 mon 11 năm 2011 hiểu theo phong cách Anh - Anh đang như sau: the eleventh (of) November (,) 2011.

Ví dụ:

The seventh of June 1884 (ngày 7 mon 6 năm 1884)The second of April 2001 (ngày 2 tháng tư năm 2001)

2. Theo anh – Mỹ

Theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn đứng trước ngày và năm theo cấu trúc (mm/dd/yyyy).

Cách đọc: tháng + (the) + ngày (,) năm

Trong đó, mạo từ bỏ “the” có thể được lược vứt và vệt phẩy (,) thường xuyên đứng vùng trước năm. Chẳng hạn, ngày 11 mon 11 năm 2011 hiểu theo phong thái Anh - Mỹ sẽ như sau: November (the) eleventh, 2011.

Ví dụ:

February (the) twenty seventh, 2023 (ngày 27 tháng hai năm 2023)September (the) fifteenth, 1544 (ngày 15 tháng 9 năm 1544)

3. Theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế, năm luôn luôn đứng trước tháng cùng ngày theo cấu tạo (yyyy/mm/dd).

Cách đọc: (the) + ngày + (of) + tháng năm 

Trong đó, mạo tự “the” và giới từ bỏ “of" có thể được lược bỏ. Chẳng hạn, ngày 11 tháng 11 năm 2011 đọc theo tiêu chuẩn quốc tế đang như sau: (the) eleventh (of) November 2011.

Xem thêm: Học cách kinh doanh của người nhật 2023, 50 ý tưởng kinh doanh hay nhất việt nam

Ví dụ:

The twentieth of November 2022 (ngày 20 tháng 11 năm 2022)The thirty first of August, 890 (ngày 31 tháng 8 năm 890)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập tiếng Anh giao tiếp OFFLINE

=> Khóa học tập tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN 1 kèm 1

=> Khóa học tiếng Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

III. Biện pháp đọc ngày tháng năm sinh trong giờ Anh kèm thứ

Khi đọc ngày mon năm đương nhiên thứ vào tuần thì ta hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong hai cách viết phụ thuộc vào mong muốn, ví dụ như sau:

1. Theo anh - Anh

Theo Anh - Anh, trang bị ngày tháng được phát âm theo cách làm như sau: thứ, ngày + tháng, năm

Ví dụ:

Monday, the thirty-first (of) November, 2008 hoặc viết gọn gàng là Monday, 31st November, 2008 (Thứ Hai, ngày 31 tháng 11 năm 2008)Sunday, the eighth (of) July, 2018 hoặc viết gọn là Sunday, 8th July, 2008 (Chủ Nhật, ngày 8 mon 7 năm 2008)

2. Theo anh - Mỹ

Theo Anh - Mỹ, máy ngày mon được hiểu theo công thức như sau: thứ, tháng + ngày, năm

Ví dụ:

Wednesday, May (the) fifteenth, năm nhâm thìn hoặc Wednesday, May 15th, năm nhâm thìn (thứ Tư, ngày 15 mon 5 năm 2016)Thursday, March (the) first, 2000 hoặc Thursday, March 1st, 2000 (thứ Năm, ngày, 1 tháng 3 năm 2020)

ĐĂNG KÝ test TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

IV. Bài xích tập về kiểu cách đọc ngày tháng trong tiếng Anh bao gồm đáp án

1. Bài bác tập: Điền giải pháp viết hoặc cách đọc cho những thứ tháng ngày trong giờ đồng hồ Anh sau

1. 9th December

2. The third of February

3. Thursday, May 2nd, 2018

4. 1st January, 2011

5. Monday, September the ninth, nineteen eighty 

6. Sunday, 10th April, 866 BC 

7. The fifteenth of May, five sixty six

2. Đáp án

1. (The) ninth (of) December/December (the) ninth

2. 3rd February/February 3rd

3. Thursday, May (the) second/(the) second (of) May, twenty eighteen

4. (The) first (of) January/January (the) first, twenty eleven

5. Monday, September 9th/9th September, 1980

6. Sunday, (the) tenth (of) April, April (the) tenth, eight sixty six BC

7. 15th May/May 15th, 566

8. (The) eighth (of) August/August (the) eight, eighteen eighty eight

Kết luận

Như vậy, bài viết trên phía trên đã lí giải bạn chi tiết cách gọi ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh đúng mực nhất. Mong rằng bài viết trên đã có thể giúp các bạn trả lời cục bộ thắc mắc về chủ đề này và hoàn toàn có thể tự tin rộng trong tiếp xúc hàng ngày. Langmaster chúc chúng ta một ngày học hành và thao tác làm việc thật hiệu quả!

Thứ ngày tháng trong tiếng Anh là trong những chủ đề vô cùng thân thuộc trong cuộc sống thường ngày hằng ngày. Bạn cũng có thể bắt gặp gỡ chúng ở bất kỳ đâu: lịch thi, thời hạn biểu, kế hoạch chiếu phim,… do vậy, đọc với viết thành thạo vật dụng ngày mon rất quan trọng với những nhiều người đang học giờ đồng hồ Anh. Cùng Patado tìm hiểu cách đọc đồ vật ngày mon trong giờ Anh cực đơn giản và dễ dàng qua bài viết sau phía trên nhé!

3 biện pháp đọc giờ trong giờ Anh dễ dàng nhất 2020

Bảng phiên âm IPA: 44 phiên âm quốc tế, biện pháp đọc, ghi lưu giữ hiệu quả

*

I/ giải pháp đọc các thứ trong tuần

Monday Thứ 2
Tuesday Thứ 3
Wednesday Thứ 4
Thursday Thứ 5
Friday Thứ 6
Saturday Thứ 7
Sunday Chủ nhật

Ngoài ra, trong một trong những trường hợp, ta hoàn toàn có thể dùng phương pháp viết tắt của những từ vựng trên, bằng cách viết 3 vần âm đầu tiên của từ.

Ví dụ: Thursday => Thu, Sunday => Sun, Wednesday => Wed,…

Khi đọc những thứ trong tuần, ta cần sử dụng giới từ bỏ on ở phía trước.

Ví dụ: I will go on a business trip on Thursday. (Tôi vẫn đi công tác vào lắp thêm 5).

She was absent from class on Monday. (Cô ấy nghỉ học hôm trang bị 2).

On Sunday, we will go lớn the cinema together. (Vào chủ nhật, chúng tôi sẽ đi xem phim cùng nhau).


*

Từ vựng về những thứ vào tuần


II/ phương pháp đọc các ngày trong tháng

Khi đọc các ngày vào tháng, ta dùng số đồ vật tự từ một đến 31. Sau đấy là bảng trường đoản cú vựng về các ngày vào tháng:

First 1st
Second2nd
Third 3rd
Fourth4th
Fifth5th
Sixth6th
Seventh 7th
Eighth8th
Ninth 9th
Tenth10th
Eleventh 11th
Twelveth12th
Thirteenth13th 
Fourteenth14th
Fifteenth 15th
Sixteenth16th
Seventeenth 17th
Eighteenth18th
Nineteenth 19th
Twentieth 20th
Twenty – first 21st
Twenty – second 22nd
Twenty – third 23rd
Twenty – fourth 24th
Twenty – fifth 25th
Twenty – sixth 26th
Twenty – seventh 27th
Twenty – eighth28th
Twenty – ninth 29th
Thirtieth 30th
Thirty – first 31st

Tương tự như những thứ trong tuần, trước những ngày vào tháng, ta cũng sử dụng giới trường đoản cú on. Bao gồm cả khi ngày kèm theo với tháng, năm hoặc sản phẩm trong tuần, lúc đọc trang bị ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh, ta vẫn cần sử dụng từ on.

Ví dụ: I was born on August 2. (Tôi sinh vào trong ngày 2/8).

She will arrive in London on September 3. (Cô ấy đã tới London vào ngày 3/9).

Her first concert will be held on October 2. (Buổi hoà nhạc đầu tiên của cô ấy sẽ được tổ chức vào ngày 2/10).

III/ phương pháp đọc những tháng vào năm

January Tháng 1
FebruaryTháng 2
March Tháng 3
AprilTháng 4
MayTháng 5
June Tháng 6
July Tháng 7
AugustTháng 8
September Tháng 9
OctoberTháng 10
November Tháng 11
DecemberTháng 12

*

Từ vựng mon trong năm


Tương từ bỏ như thứ trong tuần, đối với các tháng có nhiều hơn 3 từ, bạn có thể viết tắt các tháng trong thời hạn bằng 3 chữ cái thứ nhất của từ bỏ đó.

Ví dụ: January => Jan, April => Apr, September => Sep, October => Oct, December => Dec,…

Khi hiểu tháng vào năm, ta áp dụng giới trường đoản cú in trước trường đoản cú đó. Tuy nhiên, giả dụ tháng kèm theo với ngày, ta lại áp dụng từ on. 

Ví dụ: He will take an entrance exam in May. (Anh ấy sẽ làm bài kiểm tra đầu vào hồi tháng 5).

My mother will give birth in October. (Mẹ tôi đã sinh em bé xíu vào mon 10).

She first met him on August 13. (Cô ấy chạm mặt anh ấy lần trước tiên vào ngày 13/8).

IV/ giải pháp đọc trang bị ngày tháng trong giờ đồng hồ Anh

Có hai giải pháp đọc đồ vật ngày tháng trong giờ Anh: phát âm tháng trước ngày sau hoặc cách đây không lâu tháng sau.

Cách 1: Đọc tháng trước thời điểm ngày sau

Ví dụ: July 4 (ngày 4/7), September 2 (ngày 2/9), October 1 (ngày 1/10), June 23 (ngày 23/6), Thursday, July 23 (Thứ năm, ngày 23/7),…

Cách 2: Đọc cách nay đã lâu tháng sau

Ví dụ: 21 November (ngày 21/11), 26 August (26/8), 13 December (13/12), 2 January (2/1), 3 February (3/2),…

Ngoài ra, với giải pháp đọc cách đây không lâu tháng sau, ta có thể đọc theo quy tắc: The + ngày + of + tháng.

Ví dụ: The twenty – third of May (ngày 23/5), the thirteenth of June (ngày 13/6),…

Hy vọng với nội dung bài viết vừa rồi, các bạn đã cầm cố chắc được bí quyết đọc vật dụng ngày mon trong giờ đồng hồ Anh. Đây là kỹ năng và kiến thức không khó, vì thế, bạn hãy ôn tập lại để cố kỉnh thật chắc triết lý nhé! ví như có bất kỳ câu hỏi gì, các chúng ta cũng có thể liên hệ tới Patado nhằm được đáp án và tư vấn miễn tổn phí nhé!